2358670 - Herzieningen grondexploitaties 2019

De gemeente Hengelo heeft in 2018 voor € 13,5 miljoen aan woningbouwkavels verkocht en voor € 9,1 miljoen aan bedrijfskavels. Daarnaast is er in het bedrijvenpark XL, waarin de gemeente participeert voor € 8,5 miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Dit blijkt uit de herziening van de grondexploitaties, waarmee het college van B en W heeft ingestemd. Deze herziening wordt jaarlijks vastgesteld en maakt inzichtelijk hoe de financiële situatie van het gemeentelijk grondbedrijf is. Het geeft een beeld van de grondkosten en grondopbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingsplannen in de gemeente. De totale boekwaarde is in 2018 met € 9,6 miljoen gedaald. Van de verwachte investeringen is 86% gerealiseerd (€ 31,3 miljoen) en van de verwachte opbrengsten is 103% gerealiseerd (€ 44,0 miljoen). Alle resultaten in 2018 leiden er toe dat de reserve van het grondbedrijf is gegroeid naar € 3,0 miljoen. Het is de verwachting dat deze reserve op korte termijn de huidige risico's (€ 6,1 miljoen) van het grondbedrijf kan afdekken. Voor verlieslatende grondexploitaties is de gemeente verplicht een voorziening te treffen. Op de lopende grondexploitaties wordt een totaal tekort en dus een voorziening verwacht van € 75,4 miljoen. Het grondbedrijf kan dit soort bedragen opvangen doordat er de afgelopen jaren winsten zijn gemaakt, er rente over de reserve is ontvangen en omdat er resultaten zijn behaald op de erfpachten.

Op agenda van

Politieke Markt A op 5-6-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Zaak is behandeld samen met zaak Jaarverslag/Jaarrekening 2018 (2353073).

Voorzitter: Frank Peters; Griffier: Gerrit-Jan Eeftink
Sprekers namens de raad: Herbert Capelle, Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Vincent Kamp (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Imdat Yikilmaz (PvdA), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Sander Schelberg, Wethouders Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren, Gerard Gerrits, Claudio Bruggink.
Overige sprekers: De Heer van Steijn (inwoner), De heer Van Essen (inwoner), De heer Kuperus (Deloitte, accountant)

Na een toelichting van de accountant over het concept-jaarverslag en de grondexploitaties hebben de raadsfracties vragen kunnen stellen en heeft er debat plaatsgevonden over de voorliggende stukken. Conclusie van de sessie is dat de zaak '2358670 Herzieningen Grondexploitaties 2019' als hamerstuk voor behandeling naar de raadsvergadering van 25 juni kan. Zaak 2353073 'Jaarverslag en jaarrekening 2018 gemeente Hengelo' komt als bespreekstuk terug op de agenda van de raadsvergadering van 25 juni 2019

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Mevrouw Mooijman was afwezig tijdens de stemming.
Met algemene stemmen vastgesteld.