3274616 - Gezamenlijk Rekenkameronderzoek ‘Jeugdhulp’

De negen gezamenlijke Twentse rekenkamers hebben een onderzoek ingesteld naar de oplopende kosten van de jeugdhulp in negen Twentse gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau B&A B.V.. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld om de conclusies en aanbevelingen van de gezamenlijke rekenkamers en de Rekenkamercommissie Hengelo over te nemen en het college van burgemeester en wethouders op te dragen uitvoering te geven aan de aanbevelingen die in het rekenkamerrapport

Op agenda van

Politieke Markt B op 14-9-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Mitchell Boers (VVD), Frits Albek (Pro Hengelo), Vincent Mulder (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Burhan Çarlak (BurgerBelangen), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink.
Overige sprekers: Louis Rings (Voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo), Gerard Nieuwe Weme (Onderzoeksbureau B&A).

De aanwezige fracties kunnen unaniem instemmen met het voorstel zoals dit voorligt zodat de zaak als hamerstuk geagendeerd kan worden in de eerst volgende raadsvergadering.

In de politieke markt heeft de portefeuillehouder ten aanzien van punt 3 in het dictum (Het college opdracht te geven om binnen zes maanden te rapporteren over de uitvoering van de aanbevelingen) aangegeven dat het college binnen afzienbare tijd met een aantal producten richting de raad komt. Daarnaast zal het college bij de Eerste Berap 2022 uitvoerig rapporteren over de uitvoering van de diverse aanbevelingen.

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.