3290865 - Kunst- en cultuurnota 2021-2024

In de kunst- en cultuurnota 2021-2024 wordt het beleid voor de komende vier jaar uitgewerkt. Uit de evaluatie van de vorige nota bleek dat het huidige beleid voortgezet kan worden en een actualisering van de nota voldoende is. De kunst- en cultuurnota 2021-2024 ‘Samen meer voor kunst en cultuur’ werkt vanuit de volgende visie, missie en kernwaarden:
Visie: Kunst en cultuur versterken de culturele identiteit van Hengelo en maken het aantrekkelijk om hier te wonen en te verblijven.
Missie: Het faciliteren van een divers, toekomstbestendig en kwalitatief hoogstand kunst- en cultuuraanbod, het stimuleren van deelname aan culturele activiteiten van de Hengeloërs en verbinden van organisaties binnen en buiten de culturele sector ter verbetering van het cultuurklimaat over de volle breedte.
Kernwaarden: toetsen op artistiek inhoudelijke én maatschappelijk kwaliteit, aansluiten op vraag van inwoners, stimuleren en versterken van lokaal en regionale verbinding en DNA van Hengelo is herkenbaar.
Dit wordt gerealiseerd vanuit drie programmalijnen met in totaal negen speerpunten:
I. Versterken van culturele infrastructuur
1. Doorontwikkeling culturele kernvoorzieningen.
2. Verstevigen van aanvullende culturele voorzieningen
3. Ondersteunen van culturele sector tijdens en na de coronacrisis
4. Verbinden cultuursector met evenementen en Bruisende binnenstad.
II. Bevorderen deelname aan kunst en cultuur
5. Versterken programma cultuureducatie
6. Kunst en cultuur als middel voor sociale cohesie
7. Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en zichtbaar
III. Ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling
8. Vernieuwen en verjongen
9. Beeldende Kunst

Op agenda van

Politieke Markt A op 21-9-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Hanneke Fens (VVD), Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Gerard Vennegoor (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Herbert Capelle (Lid Capelle).
Namens het college aanwezig: Wethouder Van Wakeren.
Overige sprekers: Mevrouw Bruggeman, Mevrouw Jonquière.

Gelet op de bespreking tijdens de politieke markt wordt deze zaak geagendeerd als bespreekstuk tijdens de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 34 stemmen voor en 1 stem tegen (Lid Capelle) vastgesteld.
Stemverklaring: M.J. Luttikholt (PvdA) en E. Mooijman (Groenlinks).