3271296 - Parkeernormennota 2021 Binnenstad - Hart van Zuid

Voor de prioritaire ontwikkellocaties van Hengelo, de binnenstad én Hart van Zuid staan de komende jaren veel ontwikkelingen gepland. Met onder meer een woningbouwopgave van circa 1.700 woningen in de binnenstad en Hart van Zuid. De woningbouwontwikkelingen hebben ook invloed op parkeren. Het is van belang dat er bij de woningen voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd voor bewoners en bezoekers van de bewoners. In 2008 is de Nota Autoparkeren 2008-2012 vastgesteld met o.a. parkeernormen voor gemeente Hengelo. twee gebieden in de stad zien we dat we nieuwe, adequate parkeernormen moeten gaan vaststellen: De binnenstad en Hart van Zuid (het noordelijke deel van Hart van Zuid tussen station en Esrein). De raad wordt voorgesteld in het licht hiervan een aantal besluiten te nemen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 21-9-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hugo Koetsveld. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Mitchell Boers (VVD), Frank Peters (Pro Hengelo), Gerard Vennegoor (VVD), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Gerrits en Ten Heuw. Ambtelijke ondersteuning door: Iris Lansink (adviseur Mobiliteit).
Overige sprekers: Esther Rouwenhorst (inwoner), Harald Lohmann (St. Tuindorp 't Lansink), Bertho Mulder (KHN-afdeling Hengelo).

De fracties hebben in een zeer uitvoerige eerste termijn gesproken over het voorliggende voorstel waarbij er een aantal uitgesproken voorstanders maar ook tegenstanders zijn ten aanzien van onder meer de parkeernormen in Hart van Zuid en de voorgestelde wijze van parkeerregulering in bepaalde gebieden. Conclusie van de politieke markt is dat er behoefte is aan een tweede termijn in de raadsvergadering, waarbij aanvullende opmerkingen kunnen worden gemaakt en eventuele moties/amendementen kunnen worden ingediend.

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen (CDA, LokaalHengelo, lid Janssen en lid Capelle) vastgesteld.
Stemverklaring: H. Daals (BurgerBelangen).