2442132 - Controleprotocol 2019

De gemeenteraad van Hengelo heeft op 16 december 2015, (besluit nr. 1106113) besloten Deloitte Accountants BV te benoemen om de accountantscontrole als bedoeld in art 213 Gemeentewet uit te voeren.
Deze controle behelst de jaarrekening 2019 en daarmede tevens het financieel beheer over het jaar 2019 zoals uitgeoefend door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo. De controle is gericht op rechtmatigheid en getrouwheid.
Binnen het kader van deze opdracht wordt jaarlijks de opdracht aan de accountant in een controleprotocol nader gepreciseerd. De raad wordt gevraagd de gepreciseerde opdracht te verstrekken door het controleprotocol dat nu voorligt vast te stellen.

Op agenda van

Gemeenteraad op 3-12-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.