2264443 - Beleidsbegroting 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 september de Beleidsbegroting 2019-2022 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De raad besluit op 6 november a.s. over de begroting. De politieke markt vindt volgens verwachting plaats op 17 oktober.
De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kaderbrief 2019 -2022 en geeft een overzicht van de plannen voor de komende jaren en de financiële stand van zaken. Met een begrotingsomzet in 2019 van circa € 304 miljoen is de gemeente in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren. Het college hecht daarbij veel belang aan de thema’s open bestuursstijl, de aantrekkelijke (binnen)stad, de duurzame stad en het sociaal domein.
Door maatregelen te treffen in het sociaal domein slaagt de gemeente er in om de komende jaren de begroting structureel op orde te hebben en blijft de algemene reserve boven het gewenste niveau. Het college van B en W verwacht 2019 af te kunnen sluiten met een positief begrotingssaldo van circa € 33.000 in 2019.
Per saldo nemen de lokale woonlasten voor een eigenaar van een woning toe met circa 0,2% in 2019 ten opzichte van 2018. Voor de huurder van een woning daalt de lokale lastendruk met 0,9%.
De gemeentebegroting is toegankelijk via het financieel portaal op www.hengelo.nl. Zo is het voor iedereen inzichtelijk wat het college van B en W in 2019 wil gaan doen en hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt gesteld.
In de raadsvergadering van 6 november 2019 is dit besluit geamendeerd vastgesteld, waarbij punt 2 van het dictum is gewijzigd
(amendement C02- A01) .

Op agenda van

Politieke Markt A op 17-10-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de raad: Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen-Klok, Nuri Akfidan (CDA), Marc ten Barge, Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals, Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Jan Evers, Colin Kok (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Daniëlle ten Voorde (PvdA), Mireille Verheul (PVV), Susanne van den Beukel, Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren, Claudio Bruggink, Gerard Gerrits en burgemeester Sander Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door Marianne Peper(senior Beleidsmedewerker Financiën).

Gemeenteraad op 6-11-2018
Resultaat vergadering: Gewijzigd vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Schorsing van 18.44 uur tot 19.41 uur en van 21.31 uur tot 21.50 uur.
Aantal stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 2 stemmen tegen van PVV en 34 stemmen voor, wordt het geamendeerde agendapunt vastgesteld.