2393018 - Benoeming extern lid Rekenkamercommissie c.a.

De Rekenkamercommissie Hengelo stelt aan de gemeenteraad voor om grond van de Verordening Rekenkamercommissie Hengelo, gewijzigd bij raadsbesluit van 21 februari 2012, een extern lid, te benoemen. Hiertoe heeft de rekenkamercommissie een profielschets opgesteld waarop in het tweede kwartaal 2019 een wervingstraject is doorlopen. Met de voorgestelde benoeming wordt voorzien in de vacature welke in het tweede kwartaal ontstaat. Deze vacature ontstaat doordat één van de externe leden van de rekenkamercommissie vanwege een verhuizing, op eigen verzoek, ontslag wordt verleend.
De gemeenteraad wordt ook voorgesteld een technische wijziging door te voeren in de Verordening Rekenkamercommissie Hengelo, zodat de grondslag voor de uit te betalen vergoedingen voor externe leden weer correct is geregeld.

Op agenda van

Gemeenteraad op 9-7-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Beëindiging lidmaatschap extern lid:
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.

Benoeming extern lid:
Met 35 stemmen voor en 1 tegen benoemd

Verordening:
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.