20.30 - 21.30 uur - 2273995 - Vaststellen bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan

Het voorliggende bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan voorziet in het schrappen van de planologische mogelijkheid voor woningbouw in het plangebied. Dit naar aanleiding van de woningbouwafspraken tussen de provincie en gemeenten in Overijssel in het kader van de Regionale Woningbouw Programmering.
Het ontwerpbestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan heeft van 12 september tot en met 23 oktober 2018 ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. Indiener kan zich niet vinden in de wijziging van de bestemming ‘Wonen’ naar de bestemming ‘Groen’. In de 'Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan, die als bijlage in het bestemmingplan is opgenomen, is de inhoud van de zienswijze samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van deze zienswijze is de motivering in het bestemmingsplan aangescherpt. De raad wordt dan ook voorgesteld het bestemmingsplan Gezondheidspark, Aletta Jacobslaan gewijzigd vast te stellen.

Op agenda van

Politieke Markt A op 8-1-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Marie-José Luttikholt, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Mitchell Boers (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (Lokaal Hengelo), Collin Kok (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Wethouder Gerard Gerrits is namens het college aanwezig.
Insprekers zijn mr. J. van der Hel (curator van Mega Home) en mr. G. Heutink (Hemwood Advocaten).
Mevr. Geri Dijkhuis (juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening) en Robert Platenkamp (Senior beleidsmedewerker Grondzaken)zijn aanwezig als ambtelijke ondersteuning.

Gemeenteraad op 15-1-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 36.
Met 2 stemmen tegen van de PVV en 34 stemmen voor, wordt het voorstel vastgesteld.