19.30 - 20.00 uur - 2367600 - Onherroepelijk/Vaststellen bestemmingsplan Parapluherziening Wonen

Deze parapluherziening gaat over het schrappen van "verborgen plancapaciteit" in bestemmingsplannen en het voorkomen van splitsen van (grote) woningen in kleine appartementen. Hiertoe wordt aan diverse nader aangeduide bestemmingsplannen een artikel toegevoegd waarin bepaald wordt dat het bestaand aantal (on)zelfstandige woonheden niet vergroot mag worden. Deze herziening past in het landelijk en provinciaal beleid (ladder van duurzame verstedelijking) en in de gemeentelijke Woonvisie. De herziening is opgesteld om de toevoeging van (on)zelfstandige wooneenheden op ongewenste plekken tegen te gaan.

Op agenda van

Politieke Markt A op 2-9-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Mitchell Boers en griffier; Gerrit-Jan Eeftink
Aanwezig namens de fracties: Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66) Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier (Lokaal-Hengelo), Imdat Yikilmaz (PvdA), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Wethouder Gerard Gerrits is aanwezig namens het college.

Gemeenteraad op 3-9-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.