21.00 - 22.00 uur - 2376619 - Concept-Jaarstukken Gemeenschappelijke Regelingen 2019

De gemeente Hengelo is deelnemer in tien gemeenschappelijke regelingen die vallen onder de reikwijdte van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de Wgr moeten gemeenteraden jaarlijks vóór 15 april in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de begroting (van het daaropvolgende jaar) van gemeenschappelijke regelingen–waarin de gemeente deelneemt- in te dienen.
Daarnaast krijgt de raad de beschikking over aanvullende informatie, op basis waarvan zij kan bepalen of een aanvullende zienswijze op een of meerdere jaarstukken gewenst is.
Via een amendement CO1-A01 is de tekst van de zienswijze op de Ontwerpbegroting OLCT gewijzigd. Deze gewijzigde tekst staat opgenomen in het raadsadvies.

Op agenda van

Politieke Markt A op 21-5-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hugo Koetsveld; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema, Frank Peters (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Floor van Grouw (SP), Vincent Kamp (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier (LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Portefeuillehouders Mariska ten Heuw, Sander Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door: Bert Lankheet (Beleidsmedewerker Financiën).

Fracties hebben opmerkingen kunnen maken over het voorstel om zienswijzen te kunnen indien op de jaarstukken van de diverse gemeenschappelijke regelingen. Een aantal fracties heeft geopperd om een extra zienswijze in te dienen of om de voorgestelde zienswijze af te zwakken. Fracties zijn aan zet om daarover een amendement voor te bereiden en in te brengen bij de behandeling in de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 11-6-2019
Resultaat vergadering: Gewijzigd vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen wordt het geamendeerde agendapunt aangenomen.