19.30 - 20.20 uur - 2426824 - Lokale visie beschermd wonen en maatschappelijke opvang Hengelo

Gemeenten staan voor de opgave om beschermd wonen en maatschappelijke opvang toekomstbestendig te organiseren en inhoudelijk door te ontwikkelen. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen nu nog onder de verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Enschede. In 2021 start de decentralisatie. De eerste fase van decentralisatie is het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor beschermd wonen van de centrumgemeente Enschede naar de acht gemeenten: Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Hof van Twente, Losser en Oldenzaal. Bij deze fase hoort ook de ombuiging naar werken vanuit de visie van commissie Dannenberg: ‘Van beschermd wonen naar beschermd thuis’, voor de onderdelen beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Alle centrumgemeenteregio’s moeten eind 2019 concrete afspraken over inhoudelijke beweging, financiering en inkoop van beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
In 2022 volgt de tweede fase: het verschuiven van de middelen van beschermd wonen naar alle gemeenten.
In 2025 wordt besloten door het Rijk of de middelen voor maatschappelijke opvang ook naar gemeenten gedecentraliseerd worden. In eerste instantie zou dit in 2021 gedecentraliseerd worden.
Deze ontwikkeling vraagt om een lokale visie van Hengelo op beschermd wonen en maatschappelijke opvang na 2021. Betrokken organisaties, cliëntenraden, Adviesraad sociaal, regiogemeenten en gemeenteraad van Hengelo zijn bevraagd om te komen tot deze lokale visie. De lokale visie geeft de kaders voor de financiering, organisatie en uitvoering van beschermd wonen en maatschappelijk opvang na 2021 in Hengelo. De opgaven zijn complex en gaan met een grote som geld gemoeid. Daarom wil Hengelo samen met de andere 7 regiogemeenten ook na 2021 blijven samenwerken. Uitgangspunten zijn dan dat financiering, toegang en governance gezamenlijk door de 8 regiogemeenten gedaan wordt op basis van de visie van commissie Dannenberg. Er wordt daarbij goed gekeken naar wat lokaal kan, lokaal doen. Met de lokale visie maakt Hengelo een basis voor een stabiele, betaalbare, passende zorg en ondersteuning voor inwoners op gebied van beschermd wonen en maatschappelijke opvang na 2021.

Op agenda van

Politieke Markt A op 25-9-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Marie-José Luttikholt. Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Mitchell Boers, Cynthia van der Zweth (VVD), Floor van Grouw, Marie-José Huis in't Veld (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge (D66), Jacqueline Freriksen-Vijn, Burhan Çarlak (BurgerBelangen), Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Daniëlle ten Voorde (PvdA), Christian Benerink (PVV), Lydia Scheringa-Mewe (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bas van Wakeren, ambtelijke ondersteuning door Anouk Jocker (Beleidsmedewerker Welzijn).

Een aantal fracties heeft na de bespreking in de politieke markt aangeven het besprokene met de fractie te delen, alvorens in de raadsvergadering met een oordeel over de Lokale visie te komen. Het stuk komt ter bespreking terug op de raadsvergadering van 1 oktober aanstaande.

Gemeenteraad op 1-10-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 32
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.