19.00-21.00 uur - 3220419 - Bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat

Voor het plangebied Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat is in april 2020 een voorbereidingsbesluit genomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Inmiddels is in samenspraak met de ontwikkelaar van het gebied tot een goede ruimtelijke invulling gekomen. Het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving Heemafterrein-Bornsestraat maakt de bouw van maximaal 22 grondgebonden woningen en 72 appartementen mogelijk. Het plangebied bestaat globaal uit het voormalig Heemafterrein aan de Bornsestraat.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn elf zienswijzen ingediend. In de "Nota beantwoording zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding het plan te wijzigen. Wel wordt voorgesteld ambtshalve enkele wijzigingen in het plan te brengen. Deze wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat". De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt A op 9-11-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Jos Rikkerink, Griffier Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema en Edith van der Brugh (beiden namens Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Maikel Kessing (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier (Lokaal Hengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jeanet Nijhof en Christaan Benerink (beiden namens PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), Raadslid Marie-José Huis in't Veld en raadslid Herbert Capelle.
Wethouder Gerard Gerrits is aanwezig namens het college en Joop Nijenhuis (ontwikkelingsmanager Gemeente Hengelo) als ambtelijke ondersteuning.
Er hebben vijf personen / instanties ingesproken:
Mevr. Huiskes (namens de omwonenden), Dhr. Astrego (namens erfgoedvereniging Heemschut), dhr. Astrego leest vervolgens ook de bijdrage van dhr. De Gruil van de Erfgoedcommissie Hengelo voor. Dhr. Jonkman (namens de Vereniging gezamenlijk onderhoud) en dhr. Methorst (namens stichting 't Neutje),

Gemeenteraad op 24-11-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.
Stemverklaringen: M. Huis in 't Veld (lid Huis in 't Veld), W. Wiertsema (ProHengelo), I. Yikilmaz (PvdA), J. Nijhof (PVV) en H. Daals (BurgerBelangen).