A01b - 19:30-21:30 uur - 2280368 - Beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein)

Op het Seahorseterrein vindt herontwikkeling plaats. De voormalige bedrijfsgebouwen zijn gesloopt en er worden nieuwe woningen gebouwd. Voor de welstandstoetsing van de aanvraag om omgevingsvergunning moet worden getoetst aan de Welstandsnota. Echter, aangezien de Welstandsnota uitgaat van de bestaande bebouwingssituatie is voor de betreffende locatie het beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) opgesteld. Het ontwerp beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) heeft van 22 augustus tot en met 2 oktober 2018 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad heeft nu het beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) vastgesteld. Door vaststelling van dit beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) moet ook de Welstandsnota worden aangepast. In paragraaf 3.9 van de Welstandsnota wordt het beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) opgenomen in de lijst van vastgestelde plannen. Tevens worden in de Welstandsnota de kaarten m.b.t. dit plangebied aangepast (arcering plangebied, typologie: moderne woonwijken, ambitieniveau: hoog).

Op agenda van

Politieke Markt A op 21-11-2018
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Colin Kok (GroenLinks), Jeanet Nijhof-Leeuw, Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college: Wethouder Gerard Gerrits; Ambtelijke onderteuning door: Joop Nijenhuis (Ontwikkelingsmanager), Paula Hester (Projectleider), Paul Leemker (Verkeerskundige).
Overige sprekers: De heer Tom Munter (VanWonen), de heer Henk Bos (omwonende), de heer Melis-Jan Gilde (Fietsersbond), de heer Hans van Dam (VVN), Mevrouw Bakker (omwonende).

In de politieke markt hebben de fracties gesproken over het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. De discussie spitste zich met name toe op de verkeersafwikkeling van het plan via de Woolderesweg Onder de toezegging van de wethouder dat tussen de politieke markt en de raadsvergadering een zogenaamde 'fourth opinion' door een onafhankelijke verkeerskundige wordt uitgevoerd, waarbij ook de inwoners worden betrokken, zijn de fracties akkoord met agendering van de beide zaken voor de eerstvolgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 4-12-2018
Resultaat vergadering: Aangehouden

Gemeenteraad op 18-12-2018
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Schorsing van 21.03 tot 21.20 uur.
Stemmende leden: 37. Stemverhouding: met 3 stemmen tegen van Lokaal-Hengelo en 34 stemmen voor, wordt het voorstel vastgesteld.
Stemverklaringen van de heer Yikilmaz (PvdA), De heer Rillmann (Lokaal Hengelo) en mevrouw Van den Beukel (ChristenUnie).