19.30 - 20.30 uur - 3301497 - Gewijzigd parapluplan ondergrondse kabelverbinding Hengelo Weideweg - Hengelo Oele

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Hengelo Weideweg –Hengelo Oele. Deze aanleg past niet in de vigerende bestemmingsplannen. Middels dit parapluplan worden de vigerende bestemmingsplannen herzien.

Op agenda van

Politieke Markt A op 19-4-2022
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Han Daals (Burger Belangen), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Vincent ten Voorde (PvdA), Agnes Booijink (GroenLinks), Remko Lulof (D66), Edith van der Brugh (ProHengelo), Christian Benerink (PVV), Herbert Capelle (Hengelose Burgers).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door: Geri Dijkhuis (Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening).
Overige sprekers: de heer Van Tongeren (TenneT).

Na bespreking in de politieke kunnen de drie bestemmingsplannen als hamerstuk worden geagendeerd voor de eerst komende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 8-6-2022