20.45 - 21.30 uur - 2311021 - Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16

Op het perceel Nijhuisbinnenweg 16 in Hengelo zijn in het verleden een aantal overtredingen geconstateerd. Deze zijn voor een deel weggenomen. De resterende overtredingen (gebouwen en verharding buiten het bouwvlak) kunnen worden gelegaliseerd met behulp van het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16. Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening, Nijhuisbinnenweg 16, heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is binnen de termijn 1 zienswijze ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening, Nijhuisbinnenweg 16" is de inhoud van de zienswijze samengevat en beantwoord. De zienswijze heeft geen aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt A op 8-5-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hugo Koetsveld, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Vincent Mulder (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerard Gerrits, Ambtelijke ondersteuning door: Marije Brummelhuis, Debby Bouwhuis (Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening)

De zaak is oordeelsvormend besproken en het merendeel van de fracties kan instemmen met het voorliggende bestemmingsplan. De fractie van de ChristenUnie neemt het stuk mee terug omdat zij een amendement overweging voor wat betreft het opnemen van een voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan. Daarop kan het gesprek in de raadsvergadering worden voortgezet.

Gemeenteraad op 21-5-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Er vindt beraad plaats in twee termijnen.
Stemmende leden: 36.
Met 6 stemmen tegen van ChristenUnie, LokaalHengelo en PVV en 30 voor wordt het voorstel vastgesteld.