21.00 - 22.00 uur - 3115369 - Instellen Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gebruikers binnenstad Hengelo 2021-2025

Publieksvriendelijke tekst
In het jaar 2011 is in de binnenstad voor het eerst een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. De BIZ is een afgebakend gebied, in dit geval in de binnenstad, waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de binnenstad onder leiding van in dit geval Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH). Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee door hiervoor een BIZ bijdrage te betalen.
De stichting die de BIZ leidt is de Stichting Centrummanagement Hengelo(SCH). Dit jaar loopt de huidige BIZ periode af en het SCH bestuur wil een nieuwe BIZ oprichten voor de periode 2021-2025. De SCH heeft met de ondernemers in de binnenstad een ondernemersplan opgesteld om de binnenstad van Hengelo op de kaart te zetten en meer bezoekers naar het centrum van Hengelo te trekken.
De SCH heeft een verzoek voor het opnieuw instellen van de BIZ bij het college neergelegd. Het college kan dit alleen mogelijk maken door hiervoor een overeenkomst te sluiten met de SCH en de gemeente voor te stellen om de benodigde "Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Binnenstad Hengelo 2021-2025" vast te stellen.
Wanneer de gemeenteraad de verordening besluit vast te stellen, vloeit hieruit de verplichting voort van het college om een draagvlakmeting uit te voeren onder de ondernemers/ eigenaren in de binnenstad. De verordening en daarmee de BIZ 2021-2025 treedt pas in werking indien er sprake is van voldoende draagvlak.

Op agenda van

Politieke Markt A op 22-9-2020
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Corinne Oostrom (ProHengelo), Brigiet Schoemaker (VVD), Floor van Grouw (SP), Marcel Elferink (CDA), Wieke Rozema (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerard Gerrits.
Overige sprekers: Peter Bebseler (Voorzitter Stichting Centrummanagement Hengelo), Peter Brouwer (Aanjager BIZ-verkiezingen).

Gelet op de bespreking in de politieke markt kan dit onderwerp worden geagendeerd als hamerstuk in de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 7-10-2020