19.30 - 21.00 uur - 2361198 - Leertuin integraal werken en privacy

Deze Politieke Markt heeft vooral een informatief karakter. Partners in het sociaal domein, gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren zijn van harte uitgenodigd.
De volgende vraag staat centraal tijdens de Politieke Markt:
Welke gegevens mogen of moeten wij delen, wanneer en op welke manier?
De noodzaak om binnen het sociale domein met verschillende partijen samen te werken neemt toe. Professionals ervaren verschillen en onduidelijkheid in de interpretatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in relatie tot het delen van persoonsgegevens. Dit belemmert soms een goede samenwerking waardoor een doortastende aanpak stagneert. Het ontbreekt professionals aan een helder en eenduidig kader, waarbinnen ze, gesteund door hun organisatie, op een verantwoorde manier informatie kunnen delen. De gemeente Hengelo wil graag wat aan de onduidelijkheid rondom de privacywetgeving doen.
Goede samenwerking in het sociaal domein is immers cruciaal voor alle partijen. Het is belangrijk dat onze partners en gemeentelijke afdelingen werken vanuit dezelfde kaders. Mede om deze redenen is de gemeente Hengelo in juni 2018 begonnen met de Leertuin Integraal Werken & Privacy. Het doel van deze leertuin is om uiteindelijk tot een werkwijze te komen die integraal samenwerken makkelijker maakt en tegelijkertijd recht doet aan privacyregels. Zo zijn de eerste stappen gezet naar een sociaal domein, waarin de inwoner centraal staat!

Op agenda van

Politieke Markt A op 4-9-2019
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter Hanneke Steen, griffier Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties: Frits Albek en Corinne Oostrom ( beiden Pro Hengelo), Hanneke Fens (VVD), Floor van Grouw en Marie-José Huis in 't Veld (beiden namens de SP), Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge (D66), Jacqueline Freriksen (Burger Belangen), Patrick Rillmann (Lokaal-Hengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Danielle ten Voorde (PvdA), Jan van der Sleen (PVV), Lydia Scheringa-Mewe (ChristenUnie).
Wethouders ten Heuw en Bruggink zijn aanwezig namens het college.
Mevr. Jolanda van Boven en dhr. Peter Gunst verzorgen een presentatie.