19.30 - 20.30 uur - 3259894 - Vaststellen bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie

Initiatiefnemer Kloos2 is voornemens de locatie aan de Dorpsmatenstraat te herontwikkelen tot 43 wooneenheden waarvan 29 door Brokant worden afgenomen om levensloopbestendige appartementen te realiseren. Daarnaast worden er 12 koop of huur appartementen gerealiseerd en 2 grondgebonden woningen. De bestaande bebouwing wordt grotendeels gesloopt en herontwikkeld waarbij echter de oude delen die cultuurhistorische waarde hebben zoveel mogelijk worden gehandhaafd.
Deze ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan Centrum 2013 en dient derhalve te worden herzien.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 23 juni 2021 t/m 3 augustus 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn twee zienswijzen binnengekomen. De zienswijzen hebben geleid tot wijzigingen van het ontwerp bestemmingsplan Marskant - Walhoflocatie.

Op agenda van

Politieke Markt A op 23-11-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hugo Koetveld. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Ron Wesseling (CDA), Maikel Kessing (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Jan van der Sleen (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door Mariska de Vries (Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening) en Paula Hester (Projectleider).
Overige sprekers: De heer Jannink (inwoner).

Het onderwerp is oordeelsvormend besproken en kan als hamerstuk worden geagendeerd voor de volgende vergadering van de gemeenteraad.
De wethouder heeft toegezegd om de raad te informeren of het college mogelijkheden ziet om met een integraal parkeerplan te komen voor de Emmastraat en omgeving.

Gemeenteraad op 22-12-2021