19.30 - 20.30 uur - 3301529 - Bestemmingsplan Stationsvervanging Hengelo Weideweg

TenneT TSO B.V. (hierna TenneT) is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan diverse aanpassingen en uitbreidingen van het
elektriciteitsnet.
In opdracht van TenneT voert CroonWolter&Dros (hierna Croon) werkzaamheden uit op het 110kV hoogspanningsstation Hengelo Weideweg. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Veldvervanging. Binnen dit programma worden in totaal circa 150 verouderde kwetsbare stations omgebouwd naar een nieuwe standaard, zodat de energievoorziening in Nederland in stand gehouden kan worden. De werkzaamheden kunnen op grond van het bestemmingsplan niet worden uitgevoerd. Daarom moet het vigerende bestemmingsplan worden aangepast.
Omgevingsvergunning
Vanwege de urgentie en de planning van de werkzaamheden is voor de renovatie van het hoogspanningsstation op 26 januari 2021 reeds een omgevingsvergunning verleend. Hiervoor is de uitgebreide besluitvormingsprocedure ex art. 3.4 Awb en paragraaf 3.3 Wabo toegepast. Hiertegen zijn geen zienswijzen of beroep ingediend. De werkzaamheden voor de renovatie zijn dan ook reeds gestart.

Op agenda van

Politieke Markt A op 19-4-2022
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Han Daals (Burger Belangen), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Vincent ten Voorde (PvdA), Agnes Booijink (GroenLinks), Remko Lulof (D66), Edith van der Brugh (ProHengelo), Christian Benerink (PVV), Herbert Capelle (Hengelose Burgers).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door: Geri Dijkhuis (Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening).
Overige sprekers: de heer Van Tongeren (TenneT).

Na bespreking in de politieke kunnen de drie bestemmingsplannen als hamerstuk worden geagendeerd voor de eerst komende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 8-6-2022