21.00 - 22.00 uur - 3186534 - Wensen en bedenkingen oprichting Stichting Twente Board

De gemeente Hengelo is deelnemer in de gemeenschappelijke regeling Regio Twente. De Regio Twente, met 14 deelnemende gemeenten heeft tot doel, met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van zijn rechtsgebied.
Per brief van 16 december 2020 heeft het dagelijks bestuur van de Regio Twente de raad in kennis gesteld van het voornemen tot de mede oprichting van de stichting Twente Board. De raad heeft tot uiterlijk 16 maart 2021 om wensen en bedenkingen aan het algemeen bestuur mee te delen.
De raad heeft dit voorstel geamendeerd besloten en besluit om wel wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Op agenda van

Politieke Markt A op 9-2-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Mitchell Boers. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Onno Fiechter (VVD), Wiert Wiertsema (ProHengelo), Hugo Koetsveld (SP), Hanneke Steen (CDA), Han Daals (BurgerBelangen), Rik Oude Munnink (D66), Jan Evers (GroenLinks), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Marie-José Luttikholt (PvdA), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Marie-José Huis in't veld (Lid), Herbert Capelle (Lid).
Namens het college: Wethouder Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door Johan de Boer (medewerker bestuursondersteuning).

Na een toelichting van de portefeuillehouder hebben fracties hun wensen en bedenkingen kenbaar gemaakt. Een aantal worden de door de fracties opgepakt om middels een amendement in te brengen tijdens de behandeling in de gemeenteraad. Deze mogelijke amendementen richten zich op de thema's informatievoorziening, financiën en circulariteit/duurzaamheid. Tijdens de behandeling in de raad is het debat tussen de leden om te bepalen of en in welke vorm de gemeenteraad wensen en bedenkingen wil overbrengen.

Gemeenteraad op 3-3-2021
Resultaat vergadering: Gewijzigd vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Met inachtneming van amendement C01-A01 en amendement C01-A02 gewijzigd vastgesteld.