20.30 - 22.30 uur - 2353073 - Jaarverslag en jaarrekening 2018 gemeente Hengelo

Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2018 opgesteld en biedt deze stukken ter vaststelling aan de gemeenteraad. In de programmarealisatie van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inhoud van het gevoerde beleid en beheer. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de financiën, die daarmee gemoeid waren. De jaarrekening sluit met een batig saldo van ruim €11,7 miljoen. Dit overschot bestaat voor een groot deel uit bedragen die de komende jaren alsnog uitgegeven moeten worden. Uiteindelijk resteert er ongeveer € 4,5 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve. Dit overschot bestaat voor een groot deel uit bedragen die de komende jaren alsnog uitgegeven moeten worden. Uiteindelijk resteert er ongeveer € 4,5 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene reserve.
Deze zaak wordt niet verder behandeld en wordt opgevolgd door zaak 2389021 'jaarverslag en jaarrekening 2018 Gemeente Hengelo.' Deze wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2019

Op agenda van

Politieke Markt A op 5-6-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Zaak is behandeld samen met zaak Herzieningen grondexploitaties (2358670).

Voorzitter: Frank Peters; Griffier: Gerrit-Jan Eeftink
Sprekers namens de raad: Herbert Capelle, Wiert Wiertsema (ProHengelo), Onno Fiechter, Sander Janssen (VVD), Floor van Grouw, Hugo Koetsveld (SP), Vincent Kamp (CDA), Marc ten Barge (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Patrick Rillmann (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Imdat Yikilmaz (PvdA), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Sander Schelberg, Wethouders Mariska ten Heuw, Bas van Wakeren, Gerard Gerrits, Claudio Bruggink.
Overige sprekers: De Heer van Steijn (inwoner), De heer Van Essen (inwoner), De heer Kuperus (Deloitte, accountant)

Na een toelichting van de accountant over het concept-jaarverslag en de grondexploitaties hebben de raadsfracties vragen kunnen stellen en heeft er debat plaatsgevonden over de voorliggende stukken. Conclusie van de sessie is dat de zaak '2358670 Herzieningen Grondexploitaties 2019' als hamerstuk voor behandeling naar de raadsvergadering van 25 juni kan. Zaak 2353073 'Jaarverslag en jaarrekening 2018 gemeente Hengelo' komt als bespreekstuk terug op de agenda van de raadsvergadering van 25 juni 2019

Deze zaak wordt niet verder behandeld en wordt opgevolgd door zaak 2389021 'jaarverslag en jaarrekening 2018 Gemeente Hengelo.' Deze wordt behandeld tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2019