21.30 - 22.15 uur - 2312945 - Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80

Met dit bestemmingsplan wordt de bestemming gewijzigd voor (enkele percelen nabij de) Bornsedijk 80; percelen U185, U 4184 en U 4185. Op deze locatie was voorheen het bedrijf "de kruidentuin" gevestigd. De bestemming wordt gewijzigd van "Bedrijf" met de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf -12" naar "Wonen" en "Agrarisch met waarden", zodat de realisatie van een compensatiewoning in het kader van Rood voor Rood mogelijk wordt gemaakt. Op de locatie Schalmedenweg 24 te Hengelo wordt 533 m2 agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt en op de locatie Emtenbroekerdijk 42 in Bruchterveld (gemeente Hardenberg) wordt 330 m2 agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. In totaal wordt er 863 m2 agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt. Ter compensatie wordt er een woningbouwkavel gerealiseerd op het perceel links van de Bornsedijk 80. Hiervoor is een erfinrichtingsplan gemaakt, waarin het plan ruimtelijk wordt onderbouwd. Ook het perceel Bornsedijk 80 zal door deze ontwikkeling een andere, passende bestemming krijgen. De bovenstaande afspraken zijn op 6 maart 2018 vastgelegd in een Rood voor Rood overeenkomst.
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80 heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn 2 zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven wijzigingen aan te brengen in het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80. De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80 vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt A op 8-5-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hugo Koetsveld, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Vincent Mulder (SP), Ron Wesseling (CDA), Rik Oude Munnink (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerard Gerrits, Ambtelijke ondersteuning door: Marije Brummelhuis, Debby Bouwhuis (Juridisch beleidsmedewerker ruimtelijke ordening)
Overige sprekers: De heer Ten Dam (omwonende).

Het bestemmingsplan is oordeelsvormend besproken in de politieke markt. De fracties kunnen unaniem instemmen en daarom wordt het als hamerstuk geagendeerd op de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 21-5-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Met algemene stemmen vastgesteld.