20.45 - 22.30 uur - 3304473 - Besluit woonwagenlocaties

Sinds het intrekken van de woonwagenwet in 1999, zijn gemeenten primair verantwoordelijk voor het huisvesten van woonwagenbewoners. Hierbij is aantoonbare binding met de woonwagencultuur randvoorwaardelijk. Begin dit jaar is de behoefte gepeild, hieruit bleek dat er 14 huishoudens wachten op een standplaats. Inmiddels is dit aantal opgelopen tot 18 huishoudens. Een aantal jaar na het intrekken van de woonwagenwet zijn de eerste aanmeldingen binnengekomen. Dit maakt dat enkele huishoudens +/- 17 jaar wachten. Uit locatieonderzoek zijn 5 mogelijke locaties naar voren gekomen. Er zijn twee locaties nodig om de groep langst wachtenden zo snel mogelijk te kunnen huisvesten.

Op agenda van

Politieke Markt A op 23-11-2021
Resultaat vergadering: Ter beeldvorming besproken

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen. Griffier: Coen Hartendorp.
Aanwezig namens de fracties: Hanneke Fens (VVD), Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Hugo Koetsveld (SP), Nuri Akfidan (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Jacqueline Freriksen, Han Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Joyce Vorgers (GroenLinks), Gerard Kemna (Pvda), Christian Benerink, Petra Nijhuis (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), Leo Janssen (Lid), Marie-José Huis in't Veld (Lid), Herbert Capelle (Lid).
Namens het college aanwezig: Wethouder Van Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door: Bart Kruese (Beleidsadviseur).
Overige sprekers: De heer Van Alsté (inwoner), de heer Meeuwissen (SMEOT), mevrouw Banis (Wijkraad Hasseler Es), De heer Kruizinga (inwoner), de heer Jurg (inwoner).

Na een inleidende presentatie en diverse inspraakreacties heeft de gemeenteraad gesproken over het voorliggende voorstel van het college. Vanuit de raad zijn er diverse opmerkingen gemaakt betreffende de participatie en de communicatie rondom het voorstel. Ook zijn er suggesties gedaan voor het verder onderzoeken van andere locaties (uit het vooronderzoek), maar ook het uitbreiden van bestaande woonwagenlocaties.
Concluderend geeft de wethouder aan het voorstel in deze vorm te willen handhaven. Het voorstel en de beraadslaging gaat terug naar het presidium, waar verdere agendering wordt besproken.

Politieke Markt op 23-11-2021