20.30 - 22.30 uur - 2394063 - Kadernota 2020-2023

Eén keer per jaar wordt in de Kadernota het beleid integraal afgewogen en afgezet tegen de financiële mogelijkheden voor de komende vier jaren. Op 13 maart heeft de raad richting gegeven door belangrijke thema’s te benoemen waar, als er extra middelen ingezet kunnen worden, extra geld naar toe zou moeten. Vervolgens is de samenleving actief betrokken. De samenleving is opgeroepen om met ideeën voor deze Kadernota te komen. Daarbij wel steeds met de winstwaarschuwing dat er de komende periode beperkt ruimte zal zijn voor nieuw beleid. 34 inwoners en organisaties hebben in de Politieke markt van 22 mei 2019 hun ideeën voor nieuw beleid gepresenteerd aan de gemeenteraad. De opbrengst van deze verschillende avonden is voor ons de basis geweest voor onze afweging. Hoewel het saldo van de meerjarenbegroting 2020-2023, ook na de meicirculaire 2019, een meerjarig negatief begrotingssaldo laat zien, zijn wij er toch in geslaagd financiële ruimte te creëren voor nieuw beleid door alternatieve dekking te zoeken middels het in de Kadernota opgenomen dekkingsvoorstel. Hierdoor kunnen wij een zodanige meerjarenbegroting presenteren die in ieder geval in 2020 en 2023 sluit met een positief saldo.
De kadernota is via amendement C01-A02 (zaaknr. 2406817) gewijzigd vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt A op 26-6-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink; Griffier: Coen Hartendorp
Namens de fracties aanwezig: Wiert Wiertsema, Herbert Capelle (ProHengelo), Onno Fiechter (VVD), Floor van Grouw, Marie-Jose Huis in't Veld (SP), Nuri Akfidan, Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge, Ilhan Çetinkaya (D66), Han Daals. Jacqueline Freriksen-Vijn (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca, Patrick Rillman (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Marie-José Luttikholt, Imdat Yikilmaz (PvdA), Jeanet Nijhof-Leeuw, Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Sander Schelberg, Bas van Wakeren, Gerard Gerrits, Mariska ten Heuw, Claudio Bruggink.

Oordeelsvormende bespreking van de door het college Kadernota 2020-2023. Besluitvorming vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 9 juli 2019.

Gemeenteraad op 9-7-2019
Resultaat vergadering: Gewijzigd vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met algemene stemmen wordt het geamendeerde vastgesteld.
Stemverklaring van de heer Evers (GroenLinks).