21.15 - 22.45 uur - 3294159 - Ontwerp transitievisie warmte

Vanaf 2050 gebruiken we in Nederland geen aardgas meer om gebouwen te verwarmen, te koken of om te douchen. Dit is afgesproken in het landelijk Klimaatakkoord. De overstap naar duurzame en aardgasvrije warmte heet de warmtetransitie. Elke gemeente moet voor eind 2021 in een Transitievisie Warmte aangeven hoe de gemeente van het aardgas af gaat. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming heeft de gemeenteraad de ontwerpversie daarvan vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt A op 28-9-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Marie-José Luttikholt. Griffier: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Sander Janssen (VVD), Edith van der Brugh (ProHengelo), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Sebastiaan van der Pal (D66), Han Daals (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Christian Benerink (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Remco Cremers.
Overige sprekers: De heer Van Stein (inwoners).

Naar aanleiding van deze politieke markt heeft het college het raadsvoorstel aangepast en komt het gewijzigde voorstel onder zaaknummer 3316558 op de agenda van de raad van 13 oktober.

Na bespreking in de politieke markt kan deze nieuwe zaak als bespreekstuk in de raad worden geagendeerd en verzoekt het college de raad kennis te nemen van de ontwerp transitievisie warmte waar het college conditioneel mee heeft ingestemd en het college op te dragen met een definitieve transitievisie warmte terug te komen en vooruitlopend hierop de opdracht te geven om al datgene te doen wat in de tussentijd daarvoor noodzakelijk is.