21.15 - 22.30 uur - 3249718 - Plan van Aanpak omgevingsplan

De Omgevingswet kent nieuwe wetsinstrumenten, waaronder het omgevingsplan. Vanaf inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2022, staan alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving in het tijdelijke omgevingsplan. Dat tijdelijke omgevingsplan moet voor 2030 zijn omgezet in een volwaardig omgevingsplan.
Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak dat beschrijft hoe we ons voorbereiden op het werken met het tijdelijke omgevingsplan en hoe we de omzetting van het tijdelijke naar het volwaardige omgevingsplan aanpakken.
De gemeenteraad is bevoegd om het omgevingsplan vast te stellen. Daarvoor zijn in de komende jaren veel raadsbesluiten nodig, omdat het tijdelijke omgevingsplan stapsgewijs wordt omgezet in het volwaardige omgevingsplan. Om dat in goede banen te leiden, wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met de inhoudelijke uitgangspunten hiervoor.

Op agenda van

Politieke Markt A op 5-10-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Hanneke Steen. Griffer: Gerrit-Jan Eeftink.
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Han Daals (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Jeanet Nijhof-Leeuw (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie), Leo Janssen (Lid).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door: Annemieke van Es (Bestuurlijk Juridisch Beleidsmedewerker).

De zaak is oordeelsvormend besproken en komt als bespreekstuk terug op de agenda van de eerst volgende raadsvergadering. Raadslid Janssen heeft aangegeven met een amendement te komen bij de behandeling in de gemeenteraad.

Gemeenteraad op 13-10-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.