19.00 - 19.45 uur - 2319912 - Vaststellen bestemmingsplan Elisabethstraat

De woningen die op de locatie stonden zijn in 2006 gesloopt ten behoeve van een herontwikkeling. Deze herontwikkeling is destijds stil komen te liggen waardoor het gebied al een langere tijd braak ligt. Plegt- Vos en Bemog projectontwikkeling (samen Elisahof VOF) hebben het initiatief om op de locatie aan de Elisabethstraat woningen te ontwikkelen. In het plangebied zullen 40 grondgebonden woningen en een appartementencomplex voor Welbions met 22 appartementen voor de sociale huur worden ontwikkeld.
De herontwikkeling van dit gebied past niet binnen het geldende bestemmingsplan Wilderinkshoek en dient te worden herzien. Het voorliggend bestemmingsplan maakt de gewenste woningbouwontwikkeling mogelijk.
Er is een Beeldkwaliteitplan opgesteld omdat nu het plangebied binnen de welstandsnota onder ‘Moderne Woonwijken’ valt en de landschappelijke aanpak en bijbehorende bebouwing niet toetsbaar is binnen dit kader. Het Beeldkwaliteitplan is bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen en te bewaken.

Op agenda van

Politieke Markt B op 12-6-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter; Mitchell Boers, griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Edith van der Brugh (Pro Hengelo), Bastiaan van het Reve (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema (D66), Jeffrey Scholten (Lokaal Hengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink (PVV). Wethouder Bas van Wakeren is aanwezig namens het college.

Gemeenteraad op 25-6-2019
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 33.
Mevrouw Mooijman was afwezig tijdens de stemming.
Met algemene stemmen vastgesteld.