20.00 - 20.30 uur 3169935 - Bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel

Het plangebied van het bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel maakt nu onderdeel uit van het bestemmingsplan Dalmeden 2017. Het plangebied bestaat uit twee kavels nabij de Morel en Rozenbottel. Het vigerende bestemmingsplan biedt mogelijkheden maar tot nu toe heeft geen invulling van deze kavels plaatsgevonden. Uit stedenbouwkundig oogpunt dienen deze kavels een zodanig invulling te krijgen dat zij een goede inleiding/afronding zijn van de al gerealiseerde pleinwoningen. Om deze inleiding/afronding te kunnen realiseren dienen de planologische regeling iets te worden aangepast en moet de bestemming Gemengd van de kavel aan de Morel iets worden vergroot. Met deze herziening is maximaal één woning per kavel mogelijk. Daarnaast zijn naast wonen nog beperkt andere functies toegestaan zoals omschreven in de regels. Voor het overige verwijzen wij naar de inhoud van het bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn twee zienswijzen ingediend. In de "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en beantwoord. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel op enkele punten te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de “Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel". De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

Op agenda van

Politieke Markt B op 9-2-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Frank Peters, Griffier: Gerrit-Jan Eeftink,
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Wieke Rozema (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Agnes Booijink (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink en Jan van der Sleen (beiden namens (PVV), Herman Groeneveld (ChristenUnie). Wethouder Gerard Gerrits is aanwezig namens het college.

Gemeenteraad op 3-3-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 34 leden.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.