19.30 - 21.00 uur - 2397716 - Marktverordening 2019 en concept Marktreglement 2019

De gemeenteraad stelt de Marktverordening 2019 vast. Dit betreft een actualisatie van de verouderde Marktverordening uit 2006. Deze actualisatie is met name nodig vanwege het feit dat vaste standplaatsvergunningen voor de warenmarkt onder de definitie vallen van schaarse vergunningen. Dat wil zeggen dat dit soort vergunningen niet meer voor onbepaalde tijd verleend kunnen worden. Met deze aanpassing worden vaste standplaatsvergunningen nu voor de duur van 10 jaar verleend.

Op agenda van

Politieke Markt B op 4-9-2019
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Mitchell Boers, Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Frank Peters (ProHengelo), Brigiet Schoemaker (VVD), Hugo Koetsveld (SP), Ron Wesseling (CDA), Sebastiaan van der Pal, Wieke Rozema (D66), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Roel Jaarsma (LokaalHengelo), Colin Kok (GroenLinks), Marie-José Luttikholt (PvdA), Christian Benerink (PVV).
Namens het college aanwezig: Wethouder Gerard Gerrits. Ambtelijke ondersteuning door Peter Schutte (Juridisch Adviseur Stadstoezicht), Lars Harms (Projectleider).

De aanwezige fracties konden instemmen met de voorliggende verordening. Hierdoor kan de zaak als 'hamerstuk' worden geagendeerd in de eerst volgende raadsvergadering. De wethouder heeft de toezegging gedaan dat de consequenties van de voorliggende verordening nogmaals worden gecommuniceerd met de marktbond en de marktondernemers.

Gemeenteraad op 17-9-2019