19.00 - 20.30 uur - 3274621 - Rekenkameronderzoek ‘Burgerinitiatieven’

De Rekenkamercommissie Hengelo heeft onderzoek verricht naar Burgerinitiatieven. Een onderzoek dat kijkt naar de verschillende burgerinitiatieven in Hengelo en de wijze van ondersteuning. Het onderzoek is in eigen beheer door de Rekenkamercommissie uitgevoerd. De raad wordt nu voorgesteld om de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek over te nemen. Ook wordt voorgesteld om voor het einde van het kalenderjaar verder (met het college) in gesprek te gaan over het ontwikkelen van een visie op burgerinitiatieven en overheidsparticipatie.

Op agenda van

Politieke Markt B op 21-9-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen hamerstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Vincent Mulder. Griffier: Coen Hartendorp.
Sprekers namens de fracties: Onno Fiechter (VVD), Frits Albek (Pro Hengelo), Hugo Koetsveld (SP), Marcel Elferink (CDA), Maikel Kessing (D66), Zohra Hammami (BurgerBelangen), Seviye van Wier-Koca (LokaalHengelo), Elske Mooijman (GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Christian Benerink (PVV), Marie-José Huis in't Veld (Lid Huis in't Veld).
Namens het college aanwezig: Burgemeester Schelberg. Ambtelijke ondersteuning door: Stèphan Meijer (Regisseur Dienstverlening).
Overige sprekers: Louis Rings (voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo), Mirjan Oude Vrielink (Onderzoeker Rekenkamercommissie Hengelo).

De fracties hebben uitvoerig gesproken over het voorliggen rekenkameronderzoek en daaruit voorkomende conclusies en aanbevelingen. Gelet op de bespreking kan het onderwerp worden geagendeerd als hamerstuk in de eerst volgende raadsvergadering.

Gemeenteraad op 29-9-2021
Resultaat vergadering: Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering:
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met algemene stemmen vastgesteld.