19.00 - 20.30 uur - 3226945 - Bestemmingsplan Dikkersterrein

EMGA wil het Dikkersterrein in Hart van Zuid graag ontwikkelen. Dit biedt kansen om in Hengelo en in Hart van Zuid een nieuw stedelijk woonmilieu toe te voegen. Er is door de gemeente, samen met initiatiefnemers EMGA en Icoon, gewerkt aan het opstellen van het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van 300 woningen en verschillende ondersteunende commerciële functies met een maximum van 2000 m2. Deze komen deels in het Dikkersgebouw en deels in enkele kleine plinten op de begane grond van de nieuwbouw. Er is ook ruimte voor een horeca functie. De horeca is hierbij uitsluitend toegestaan op de begane grond van het voormalig Dikkersgebouw. De invulling van de commerciële functies is ondersteunend aan de woonfunctie en moeten versterkend zijn voor het gebied en in dit geval aansluiten bij de behoefte van de meer stedelijke doelgroep, zoals onder meer de ‘urban creator'. Het ondersteunende commerciële programma is complementair aan de binnenstad.
Het ontwerp bestemmingsplan en het beeldkwaliteitplan hebben van 14 april t/m 25 mei 2021 ter inzage gelegen. Binnen deze termijn zijn 5 schriftelijke zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan, één zienswijze is ingetrokken. Tegen het ontwerp beeldkwaliteitplan zijn geen zienswijzen binnengekomen.
Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om het bestemmingsplan aan te passen. Wel zijn er ambtshalve enkele aanpassingen gedaan. Deze zijn te vinden in de bijbehorende “Staat van wijzigingen bestemmingsplan Dikkersterrein”.

Op agenda van

Politieke Markt B op 12-10-2021
Resultaat vergadering: Behandeld, agenderen bespreekstuk Raad

Opmerkingen uit de vergadering:
Voorzitter: Jos Rikkerink, Griffier: Anke Haarhuis.
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema (Pro Hengelo), Sander Janssen (VVD), Gerard Vennegoor (SP), Nuri Akfidan (CDA), Burhan Carlak (BurgerBelangen), Gerrit Megelink (LokaalHengelo), Jan Evers (GroenLinks), Imdat Yikilmaz (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel (ChristenUnie), raadslid Herbert Capelle. Mevr. Douwes Dekker maakt namens EMGA gebruik van het spreekrecht. Wethouder Ten Heuw is aanwezig namens het College en Mariska de Vries (juridisch beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening) en Sanne Elferdink (ontwikkelingsmanager) zijn vanuit de gemeente Hengelo aanwezig als ambtelijke ondersteuning.

In de afronding van de politieke markt wordt het presidium in overweging gegeven om voorafgaand aan de raadsbehandeling nog een extra bijeenkomst voor de raad te organiseren.

Gemeenteraad op 27-10-2021